Voorwaarden

Binnen de fysiotherapeut Zwolle zijn een aantal voorwaarden van toepassing.

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.

De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, u kunt in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.

Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.

Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De fysiotherapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.

Onderdeel van de behandeling kan een vorm van oefentherapie zijn, neem daarvoor passende kleding mee.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.

Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening (€ 30,-) te brengen.

Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.

De praktijk heeft via de beroepsvereniging KNGF een klachtenregeling. De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenregeling. De praktijk is via de beroepsorganisatie hierbij ingeschreven.

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut, bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of medewerkers met u omgaan? Of heeft u suggesties voor ons? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Neemt u persoonlijk, telefonisch of per mail contact op met de praktijk.

De geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat u uw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, moet u de klacht eerst bespreken met de fysiotherapeut en/of praktijkhouder. U kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met u de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor jouw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over uw klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht. 

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kunt u binnen een jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover u klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Onder ‘Geschillencommissie Fysiotherapie’ op www.defysiotherapeut.com leest u hoe u een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. 

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de Fysiotherapeut Zwolle.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij u als patiënt.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de Fysiotherapeut Zwolle vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

De fysiotherapeut Zwolle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De fysiotherapeut Zwolle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als de fysiotherapeut Zwolle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Patiënten
 • Zorgverleners
 • Leveranciers
 • Medewerkers

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door de fysiotherapeut Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling kan de fysiotherapeut Zwolle de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
 • Naam huisarts/specialist.

Als u via directe toegankelijkheid fysiotherapie zich heeft aangemeld voor een behandeling (DTF), dan moeten/ kunnen wij een DTF bericht naar de huisarts sturen. Hierin staat in het kort uw hulpvraag, klachten en of wij u behandelen, extra informatie nodig hebben van de huisarts, of u doorverwijzen naar de huisarts. Ook als we de behandeling afronden stellen wij de (huis)arts op de hoogte dmv een eindverslag.

Daarnaast wordt uw toestemming gevraagd om uw e-mailadres door te geven aan Qualiview. Dit iso gecertificeerde bureau verzorgt het door de zorgverzekeraar verplichte klantervaringsonderzoek. Zij hebben geen inzage in uw gezondheidsstatus.

Uw persoonsgegevens worden door de fysiotherapeut Zwolle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door de fysiotherapeut Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: een verwijzing.

Voor de bovenstaande doelstelling kan de fysiotherapeut Zwolle de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
 • ZVL-soort;
 • ZVL-nummer;
 • ZVL-specialisatie.

Uw persoonsgegevens worden door de fysiotherapeut Zwolle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door de fysiotherapeut Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de fysiotherapeut Zwolle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door de fysiotherapeut Zwolle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van en opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht. Voor bovenstaande doelstelling (en) kan de fysiotherapeut Zwolle de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) E- mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres.

Uw persoonsgegevens worden door de fysiotherapeut Zwolle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De fysiotherapeut Zwolle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de fysiotherapeut Zwolle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
De fysiotherapeut Zwolle
Ceintuurbaan 22
8024 AA Zwolle
info@defysiotherapeutzwolle.nl

Cookiebeleid (EU)

Voorwaarden de Fysiotherapeut Zwolle